NGHIỆP VỤ VNACCS

posted in: VNACCS | 0

https://www.customs.gov.vn/Lists/VNACCS/All.aspx?FolderCTID=0x01200019A11D49AA3ACE478B432C0E293AD89F&View=%7Bd2b87790-78c6-46c6-a827-1c4e71f72f1f%7D&RootFolder=%2FLists%2FVNACCS%2FHDSD%20VNACC%20%2D%20Nghiep%20vu&SortField=Modified&SortDir=Desc ID Edit Type Tiêu đề Phân loại Approval Status Created Modified Modified By Mã nghiệp vụ 463   Nghiệp vụ BIA: hướng dẫn nhập liệu Hướng dẫn nhập liệu Approved 3/4/2014 10:21 PM 4/4/2014 10:39 AM System Administrator 449 … Continued