HS CODE

posted in: THỦ TỤC HẢI QUAN | 0

HS CODE HÀNG HÓA 101-Ngựa, lừa, la sống.-Live horses, asses, mules and hinnies.— Ngựa:– Horses:1012100– – Loại thuần chủng để nhân giống– – Pure-bred breeding animals1012900– – Loại khác– – Other10130– Lừa:– Asses:1013010– – Loại thuần chủng để nhân giống– … Continued